Polityka prywatności& RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tarpom Spółka Akcyjna zs. w Tarnowcu, pod adresem: 33-112 Tarnowiec, ulica Tarnowska numer 79A (dalej: „Podmiot”)

2. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Podmiot oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres email: agata.kowal@tarpom.com.pl lub pisemnie na adres: Tarpom S.A., 33-112 Tarnowiec, ulica Tarnowska 79A, z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa przetwarzania:
— świadczenia usług zgodnie z umową — umowa o świadczenie usług,
— przepis prawa
— w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie przeglądu technicznego pojazdu — udzielona zgoda
— monitoring — ochrona Pani/Pana żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora – ochrona osób i mienia;
— w celach archiwalnych — niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
— w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową i świadczonymi na jej podstawie usługami. — niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu; uzasadnionym interesem Podmiotu jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Podmiot

Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Podmiotem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej, przy czym w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Podmiotu m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, firmom księgowym, podmiotom prawniczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Podmiotem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Jeżeli zebrane dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego, nastąpi to w drodze wyjątku w szczególnych sytuacjach, gdy podstawą przekazania jest Pana/ Pani wyraźna zgoda, albo przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panem/Panią a Podmiotem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Pani / Pana żądanie, albo przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie między Podmiotem a inną osobą fizyczną lub prawną, albo przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

7. Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie Podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli Podmiot przetwarza dane osobowe w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane te będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Dane osobowe pozyskane w związku z użytkowaniem przez Podmiot monitoringu będą przetwarzane nie dłużej niż przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy i świadczenie usług przez Podmiot np. celem wystawienia faktury itp. Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.

10. W procesie wykonywania umowy i świadczenia usługi Podmiot nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (brak profilowania).